Projekt-skapande skola
 

Projekten riktar sig till elever i årskurs 1-9. Nedan kan ni kort läsa om genomförda projekt. Utöver dessa förslag kan ni själva bestämma ett tema som ni vill arbeta med. Jag kommer då in och utvecklar den kreativa processen och visar olika tekniker samt hur man kan arbeta med det valda temat genom konst och form. Jag har pedagogisk erfarenhet samt erfarenhet av arbete med elever med funktionshinder. Jag specialutformar gärna specifika projekt utifrån era behov, ev tillsammans med pedagoger från skolan. Jag utformar samtliga projekt- och arbetar alltid utifrån, ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

The projects are aimed at students in grades 1-9. Below you can read briefly about completed projects. In addition to these suggestions, you can decide on a theme that you want to work with. I then come in and develop the creative process and show different techniques as well as how to work with the chosen theme through art and form. I have educational experience and experience of working with students with disabilities. I specially design specific projects based on your needs, possibly with school educators. I design all projects and always work out of perspective, gender equality and diversity.

Bokomslag
Furulidskolan, Kungsbacka

Vi går igenom begrepp som abstrakt måleri och figurativt måleri.
Eleverna får göra en skiss och sedan utefter den ett bokomslag till boken de själva skivit i ett annat ämne paralellt med projektet.
 

Bookcover
Furulidskolan, Kungsbacka

We review concepts such as abstract painting and figurative painting. The students make a sketch and then develop the sketch to the book cover, to the book they themselves wrote in another topic in parallel with the project.

Skräp till skulptur
Kollaskolan, Kungsbacka

Innan arbetet startar bestäms ett tydligt tema. Jag börjar med en presentation av mig och själva uppgiften. Då går jag igenom grundläggande begrepp och visar olika sätt att arbeta med skulptur. Det praktiska arbetet bygger sedan på att eleverna arbetar i flera steg och vid t.ex. tre-sex tillfällen för att bygga upp sin skulptur av insamlat återvunnet material. Man kan tänka sig att avsluta projektet med en utställning.


 

Garbage to sculpture
Kollaskolan, Kungsbacka

Before the work starts, a clear theme is determined. I start with a presentation of myself and the task myself. Then I go through basic concepts and show different ways of working with sculpture. The practical work is then based on the students working in several steps and at eg. three-six occasions to build up his sculpture of recycled recycled materials. One might plan to finish the project with an exhibition.

Alla lika olika
Örnaskolan, Hyltebruk

Projektet handlar om att skapa nya mönster. Vi startarde projektet på Bonademuseet i Hylte. Eleverna valde ett mönster eller en detalj från någon av de gamla bonadena och fotograferade det. Sedan fick de i hemuppgift att göra detsamma med ett mönster eller detalj de gillade hemifrån. De två fotografierna printades och var sedan underlag för en skiss på papper. Utifrån skissen gjordes sedan mönstret om till textil. De individuella mönstren var alla lika stora och de sattes sedan samman till ett stort nytt mönster. resultatet visas som offentlig gestaltning i nya Örnaskolan, Hyltebruk. 
 

All same but different
Örnaskolan, Hyltebruk

The project is about creating new patterns. We started the project at the Bonadsmuseet in Hylte. The students chose a pattern or a detail and photographed it. Then as a homework they choose a pattern or detail they liked from home. The two photographs were printed and were then the basis for the first sketch. From the sketch the pattern was changed into textile. The individual patterns were all the same and they were then put together into a big new pattern. The result is shown as public art in the new Örnaskolan, Hyltebruk.